ALLMÄNNA VILLKOR 2020:1
1 INLEDANDE BESTÄMMELSER
1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller på samtliga uppdrag/tjänster (”Tjänster”), som genomförs för kund (”Uppdragsgivaren”), av Prioritaire Sthlm AB, org.nr 556843-7239 (”Prioritaire”, ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår”), eller av annan genom Oss förmedlad speditör eller utförare som utför Tjänst (”Utförare”). I dessa Allmänna Villkor benämns Prioritaire och Uppdragsgivaren var för sig som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.
1.2 Dessa Allmänna Villkor gäller i tillägg till vad som avtalats mellan Parterna i ett skriftligt uppdragsavtalet (”Avtalet”). Vid eventuell avvikelse mellan Avtalet och dessa Allmänna Villkor har Avtalet företrädesrätt.
1.3 Syftet med dessa Allmänna Villkor är att klargöra villkoren som gäller för Uppdragsgivarens användande av Tjänsterna.
1.4 Vi förbehåller Oss rätten att ändra dessa Allmänna Villkor genom att publicera ändringar på vår webb-site (”Ändringar” respektive ”Webb-siten”). Uppdragsgivaren ska med jämna mellanrum kontrollera information på Webb-siten för att informera sig om Ändringar. Vi kan även komma att informera Uppdragsgivare per e-post om gjorda eller planerade Ändringar. För det fall Uppdragsgivaren fortsätter att använda Tjänst efter publiceringar av Ändringar, medför det att Uppdragsgivaren har accepterat Ändringarna.
2 DEFINITIONER
2.1 ”Avsändning” avser den tid och adress/plats där Gods avlämnas till Oss eller Utförare för avsändning för utförande av Transporttjänst.
2.2 ”Avsändare” avser den fysiska eller juridiska person som ansvarar för Godset till dess att Godset överlämnas för Avsändning.
2.3 ”Förmedlad Transporttjänst” avser den transporttjänst som ska utföras av en Utförare för Uppdragsgivarens räkning, men som har förmedlats av Oss genom Förmedling.
2.4 ”Förmedlad Övrig Tjänst” avser övriga tjänster som inte utgör Transporttjänster, t.ex. s.k. ”odd jobs” och liknande, som ska utföras av en Utförare för Uppdragsgivarens räkning, men som har förmedlats av Oss genom Förmedling.
2.5 ”Förmedlad Tjänst” avser Förmedlad Transporttjänst eller Förmedlad Övrig Tjänst.
2.6 ”Förmedling” avser Vårt förmedlande av Förmedlad Tjänst mellan Uppdragsgivaren och en Utförare, via Webb-siten eller annorledes.
2.7 ”Gods” avser det fysiska objekt som hanteras genom Tjänst.
2.8 ”Gällande Regelverk” avser vid var tid gällande, dock endast tvingande: lagar, förordningar, regler och internationella transporträttsliga konventioner såsom Montreal- eller i tillämpliga fall Warszawakonventionen, CMR-konventionen, Haag-Visby-reglerna eller nationell lagstiftning som innebär tillämpning av sådan konvention eller annan transporträttslig konvention som är tillämpliga på Transporttjänst.
2.9 ”Kundtjänst” avser Prioritaires kundtjänst.
2.10 ”Leverans” avser, vid Transporttjänst, den fysiska leveransen av Godset till Mottagare.
2.11 ”Leveransplats” avser platsen eller adress där Leveransen ska ske.
2.12 ”Mottagare” avser den fysiska eller juridiska person som vid Leverans ska ta emot Godset.
2.13 ”NSAB” avser Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser 2015.
2.14 ”Ogiltigt Gods” avser som anges i punkt 5.
2.15 ”Prioritaire Tjänst” avser Prioritaire Transporttjänst eller Prioritaire Övrig Tjänst.
2.16 ”Prioritaire Transporttjänst” avser de transporttjänster som utförs av Oss för Uppdragsgivarens räkning.
2.17 ”Prioritaire Övrig Tjänst” avser övriga tjänster som inte utgör Transporttjänster, t.ex. s.k. ”odd jobs” och liknande, som ska utföras av en Oss för en Uppdragsgivare.
2.18 ”Sändning” avser Gods som (i) om tillämpligt är upptaget på en fraktsedel/transportinstruktion, (ii) är lastat på en fordonsenhet och (iii) vid ett tillfälle ska transporteras som Transporttjänst från Avsändning till Leverans. En order kan innehålla flera separata bokningar och därmed även flera Sändningar.
2.19 ”Tjänst” avser Förmedlad Tjänst eller Prioritaire Tjänst.
2.20 ”Transporttjänst” avser Förmedlad Transporttjänst eller Prioritaire Transporttjänst.
2.21 ”Uppdragsgivare” avser den fysiska eller juridiska person som ingår avtal med Oss eller Utförare avseende genomförande av Tjänst.
2.22 ”Utförare” avser den eller de speditörer eller annan utförare som anlitas för utförande av Förmedlad Tjänst, vilken/vilka som huvudregel meddelas Uppdragsgivaren i samband med bekräftelse av bokning och i förekommande fall vid erhållande av transportdokument.
2.23 ”Utförarens Allmänna Villkor” avser det avtal samt allmänna och särskilda villkor som vid var tid tillämpas avseende Förmedlad Tjänst av den Utförare som anlitats av Uppdragsgivaren i det enskilda fallet, i enlighet med vad som beskrivs i punkt 6.
2.24 ”Övrig Tjänst” avser Förmedlad Övrig Tjänst eller Prioritaire Övrig Tjänst.

3 FÖRMEDLING
3.1 Vi förmedlar ett flertal Utförare för att utföra Förmedlad Tjänst som bokas genom användning av Förmedling.
3.2 Vilken Utövare som används i det enskilda fallet bestäms utifrån den information som Uppdragsgivaren anger avseende transporten samt pris och tillgänglighet i samband med att bokning genomförs. Vi åtar Oss inte något transportörsansvar för Förmedlad Tjänst, utan det är Utföraren som åtar sig transportörsansvaret avseende Förmedlad Tjänst. Vi åtar Oss således endast transportörsansvar för Prioritaire Transporttjänst.
3.3 Vi åtar Oss inte utförandet av Förmedlad Tjänst i eget namn eller egen räkning, utan det handlar om förmedling av tjänster mellan Uppdragsgivaren och Utförare, varvid Utföraren åtar sig transportörsansvaret om tillämpligt och i övrigt ansvarar gentemot Uppdragsgivaren för Godsets mottagande, vård, fel, dröjsmål, utlämnande, skadestånd m.m. i relation till den Förmedlade Tjänsten. Genom Förmedlingen ingås avtal avseende Förmedlad Tjänst mellan Uppdragsgivaren och Utföraren, och Uppdragsgivaren accepterar på förhand genom ingåendet av detta Avtal att Uppdragsgivaren ingår avtal direkt med relevant Utförare som förmedlas genom Förmedlingen, utan att Vi åtar Oss något ansvar för den Förmedlade Tjänsten.
4 TILLÄMPLIGA VILLKOR M M
4.1 Den Utförare som anlitats av Uppdragsgivaren för utförande av Förmedlad Tjänst ansvarar i enlighet med den aktuella Utförarens Allmänna Villkor. Uppdragsgivare ansvarar för att denne har tagit del av Utförarens Allmänna Villkor, vilka kan laddas ned enligt anvsining i orderbekräftelsen.
4.2 I tillägg till dessa Allmänna Villkor gäller för Förmedlad Tjänst således de krav på Uppdragsgivaren, Mottagaren och Avsändaren de villkor (inklusive eventuella ansvarsbegränsningar och rättigheter som tillkommer Utföraren) som anges Utförarens Allmänna Villkor.
4.3 NSAB (med undantag för §§ 7, 15, 17, 18, 19, 20 B, 21, 23, 24, 25, 27 och 29) gäller i tillägg till dessa Allmänna Villkor och Utförarens Allmänna Villkor, i de delar som inte uttryckligen regleras på annat sätt enligt Avtalet eller annat avtal mellan Parterna, eller enligt dessa Allmänna Villkor eller Utförarens Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor eller Utförarens Allmänna Villkor är inte avsedda att begränsa Uppdragsgivarens, Avsändarens eller Mottagarens skyldigheter eller Våra rättigheter enligt NSAB eller enligt Gällande Regelverk.
5 OGILTIGT GODS
5.1 Det är förbjudet att transportera s.k. ”Ogiltigt Gods” genom Tjänster. Med Ogiltigt Gods menas Gods som enligt Våra eller Utförarens vid var tid gällande riktlinjer, eller enligt vad som är vedertaget inom branschen, utgör Ogiltigt Gods. Vi friskriver Oss från allt ansvar avseende Ogiltigt Gods för det fall, oavsett orsak, Ogiltigt Gods ändå transporteras genom Tjänster. Det nyss angivna gäller även för det fall Vi/Utförare skulle ha kännedom om att Ogiltigt Gods transporteras genom Tjänst.
5.2 Exempel på Ogiltigt Gods är: Bensin, diesel, fyrverkerier, batterier av olika slag med syra eller litium, alla typer av sprayburkar med drivgas (hårspray, sprayfärg, smörjmedel osv.), övriga komprimerade eller kondenserade gaser, rengöringsmedel, färg, ammunition, lim, parfym, cigarettändare, tändstickor, olika typer av alkoholer, artiklar av exceptionellt värde (t.ex. konstverk, antikviteter, ädelstenar, guld och silver) vapen, explosiva ämnen, giftiga ämnen, smittförande ämnen, radioaktiva ämnen, frätande ämnen, andra farliga ämnen som magnetiska material och batterier, pälsar och utrotningshotade djurprodukter, elfenben och elfenbensprodukter, piratkopior och förfalskningar, levande eller döda djur, mänskliga kvarlevor inklusive aska, insekter, kontanter och förhandlingsbara objekt, ömtåligt gods, växter, pornografiskt material, fröer, narkotika, läkemedel, tobak och tobaksprodukter.
5.3 Vi äger alltid rätt att öppna förpackade Gods, samt i övrigt kontrollera Gods, bl.a. i syfte att verifiera att Gods inte utgörs av Ogiltigt Gods.
6 BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV SPECIFIKT AVTAL AVSEENDE TJÄNST
6.1 Ett specifikt avtal avseende Tjänst ingås då Vi godkänt beställningen och bekräftat densamma samt i förekommande fall fraktdokument har levererats till Uppdragsgivaren. Det specifika avtalet ingås då mellan Uppdragsgivaren och Oss när tjänsten avser Prioritaire Tjänst och avtal ingås mellan Uppdragsgivaren och Utförare när tjänsten avser Förmedlad Tjänst. Det specifika avtalet avseende Prioritaire Tjänst anses då vara en del av Avtalet. Det specifika avtalet avseende Förmedlad Tjänst är en separat avtalsrelation mellan Uppdragsgivaren och Utföraren där Vi inte har något ansvar. När bokningen är genomförd delges Uppdragsgivaren i förekommande fall information om sändningsnummer eller annan handling för spårning av bokad frakt. Uppdragsgivaren har inte rätt att ångra köpet efter fullföljd bokning.
6.2 Uppdragsgivaren kan avboka beställd Tjänst enligt följande.
a) Vid avbokning av Förmedlad Tjänst debiteras den avbokningsavgift som Utförare debiterar.
b) Vid avbokning av Prioritaire Tjänst kan en avbokningsavgift tillkomma.
7 UPPDRAGSGIVARENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER
7.1 Uppdragsgivaren ansvarar för att annan som medverkar för Uppdragsgivarens räkning, inklusive Avsändare och Mottagare, fullgör de förpliktelser och åtaganden som anges i dessa Allmänna Villkor, Utförarens Allmänna Villkor (inklusive sådana som åvilar Uppdragsgivare gentemot Utförare) och Gällande Regelverk. De rättigheter och ansvarsbegränsningar som där gäller för Utförare enligt Utförarens Allmänna Villkor ska även kunna göras gällande av Oss gentemot Uppdragsgivaren och sådana som medverkar för Uppdragsgivarens räkning enligt ovan.
7.2 Vid bokning av Tjänst ansvarar Uppdragsgivaren för att korrekta och fullständiga uppgifter lämnas i samband med bokning av Tjänst. Skulle dessa uppgifter behöva kompletteras eller korrigeras i efterhand kan tid för Leverans (samt andra tider avseende Tjänsts utförande) komma att påverkas, samt faktureras i efterhand (i) avseende Förmedlad Tjänst eventuella kostnader som Utförare debiterar och (ii) avseende Prioritaire Tjänst de kostnader som Vi drabbas av på grund av detta.
7.3 Vid bokning av Transporttjänst ansvarar Uppdragsgivaren för att korrekta och fullständiga uppgifter lämnas i samband med bokning av Transporttjänst, och den konkreta transporten beräknas baserat på vikt, volym och adressuppgifter samt andra relevanta omständigheter som påverkar kostnaden för transporten. Förekommer felaktigheter eller skulle dessa uppgifter behöva kompletteras eller korrigeras i efterhand, eller transporten fördyras på grund av omständigheter som inte angavs vid bokningen (t.ex. svårframkomliga vägar), kan tid för Leverans (samt andra tider avseende Transporttjänsts utförande) komma att påverkas och Vi har även rätt att efterdebitera mellanskillnaden mellan betalat pris och pris utifrån korrekta uppgifter. Vi fakturerar i efterhand (i) avseende Förmedlad Tjänst eventuella kostnader som Utförare debiterar och (ii) avseende Prioritaire Tjänst de kostnader som Vi drabbas av på grund av detta.
7.4 Om Prioritaire i samband med en konkret Tjänst lämnar anvisningar till Uppdragsgivaren, t.ex. avseende placering av kollimärkning på Godset samt relaterat till Avsändning eller Leverans, ansvarar Uppdragsgivaren för att följa dessa anvisningar och Uppdragsgivaren ansvarar för eventuella konsekvenser, t.ex. försening, förlust eller skada av Gods, som får antas ha skett på grund av att sådana anvisningar inte har följts.
7.5 Uppdragsgivaren godtar Användarens och Mottagarens ansvar enligt dessa Allmänna Villkor och enligt Utförares Allmänna Villkor.
8 REKLAMATION
8.1 Uppdragsgivaren ansvarar, vid Transporttjänst, för att skada, minskning eller förlust som är synlig genast anmäles vid Mottagande och att Kundtjänst underrättas omgående efter detta, på det sätt som Vi anvisar. Om Utförare förekommer ska reklamation även göras i enlighet med Utförarens Allmänna Villkor.
8.2 Uppdragsgivaren ansvarar vidare för att Gods, omedelbart efter Leverans eller fullgörande av Övrig Tjänst, kontrolleras för dolda skada, minskning eller förlust.
8.3 Reklamation avseende skada (inklusive dold skada), minskning eller förlust, fel osv. avseende Tjänst ska framställas skriftligen snarast efter upptäckande, och senast 7 dagar efter Leverans eller i förekommande fall senast 7 dagar efter fullgörande av Övrig Tjänst. Reklamationen ska göras till Kundtjänst om sådan förekommer. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av skadan eller felet med en uppskattning av skadans beloppsmässiga storlek. Om sådan reklamation inte framställs inom nyss angiven tid kan Uppdragsgivaren inte göra gällande anspråk mot Oss eller mot Utföraren.
8.4 Vid reklamation ska skadat Gods och emballage, eller felaktigt utförd Övrig Tjänst (inklusive Gods som hanterats i samband med genomförandet av Övrig Tjänst), sparas och fotograferas och på anmodan uppvisas eller översändas av Uppdragsgivaren, enligt med Våra instruktioner. Vidare ska Uppdragsgivaren vid reklamation kunna styrka Godsets värde samt uppvisa relevant transportdokument.
8.5 Uppdragsgivare, Avsändare och Mottagare är skyldiga att begränsa eventuell skada.
8.6 Våra skyldigheter enligt NSAB § 9 begränsas till reklamation samt information till Uppdragsgivaren.
9 EMBALLAGE M.M.
Uppdragsgivaren ansvarar alltid för att Gods är förpackat/emballagerat och/eller är beskaffat på ett sådant sätt att Godset tål normal transporthantering och lastsäkring för avsett transportslag samt inte skadar annat gods (det sagda gäller såväl under transport fram till Avsändning som transport under Tjänst). Vi eller Utföraren ansvarar inte för skada pga. avsaknad av eller bristfällighet i emballage eller annan förpackning, bristfälliga hanteringsinstruktioner från Uppdragsgivarens sida osv. Det nyss angivna gäller även om Vi eller Utförare ombesörjt emballage eller förpackning osv.
10 ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
I tillägg till eventuella tillkommande avgifter som debiteras Uppdragsgivaren enligt dessa Allmänna Villkor, ska Uppdragsgivare hålla Oss skadeslösa för all förlust, skada och kostnad som Vi orsakas eller utsätts för (inklusive anspråk från myndighet, Utförare eller tredje man) genom: (i) skyldighet att avseende Uppdragsgivarens Gods betala bidrag i gemensamt haveri vid sjötransport eller (ii) att Uppdragsgivaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter (inklusive sådant som ankommer på Avsändare eller Mottagare, men som Uppdragsgivaren svarar för enligt Allmänna Villkor) enligt Allmänna Villkor, Utförarens Allmänna Villkor, NSAB eller Gällande Regelverk.
11 TIDER I SAMBAND MED TJÄNSTS UTFÖRANDE
11.1 Angiven tid för Avhämtning, transport, Leverans, påbörjan av Övrig Tjänst eller slutförande av Övrig Tjänst osv. är preliminära och uppskattade samt är inte att betrakta som tidslöfte enligt NSAB eller enligt annan reglering. Önskad eller angiven tid för Avsändning eller Leverans, önskad eller angiven tid för påbörjan av Övrig Tjänst eller slutförande av Övrig Tjänst, är således inte bindande för Oss eller Utföraren. Tjänst med tidslöfte gäller endast efter särskild skriftlig överenskommelse därom. Även om tidslöfte avtalats mellan Parterna ska Vårt ansvar aldrig överstiga det belopp för Tjänsten som erlagts av Uppdragsgivaren, och ersättning utges endast mot styrkt skada.
11.2 Vi förbehåller Oss rätten att ändra tidpunkt för Leverans efter den tidpunkt som framgår av bokningsuppgifterna endast är preliminär. Uppdragsgivaren kommer att meddelas eventuella ändringar av den preliminära tidpunkten.
11.3 Vi fakturerar i efterhand eventuella extrakostnader som Utförare debiterar eller som Vi drabbas av på grund av att Gods inte kan avlämnas till Mottagaren på den tid eller plats för Leverans, eller om Övrig Tjänst inte kan slutföras, som överenskommits eller anvisats av Oss.
12 ANSVARSBEGRÄNSNING
12.1 Uppdragsgivare ska rikta samtliga krav avseende Förmedlad Tjänst mot Utförare, som svarar i enlighet med Utförares Allmänna Villkor. När det gäller Förmedlad Tjänst får krav riktas mot Oss avseende sådan Förmedlad Tjänst endast om det föreligger en lagakraftvunnen dom eller beslut som visar att Utföraren inte är skyldig att ansvara för kravet gentemot Uppdragsgivaren. Även vid sådant förhållande ansvarar Vi aldrig för Utförarens åtgärder eller Utförarens underlåtenhet i samband med Förmedlad Tjänst, utan vi ansvarar endast för Vår personals vårdslöshet, och under alla förhållanden ansvarar Vi endast med de ansvarsbegränsningar som anges i Avtalet, i denna punkt 12 och i övrigt i dessa Allmänna Villkor.
12.2 Avseende Tjänst, ansvarar Vi, Utöver vad som anges i denna punkt 12, inte för eventuell ekonomisk eller annan skada eller förlust osv. på Gods (inklusive värdeminskning) som Uppdragsgivaren eller annan kan drabbas av till följd av Tjänst.
12.3 I fall där tvingande Gällande Regelverk är tillämpligt, regleras och begränsas Vårt ansvar i enlighet med sådant Gällande Regelverk. I övriga fall begränsas Vårt totala ansvar för handling eller underlåtenhet vid eller i samband med utförande av Transporttjänst (inklusive men inte begränsat till för förlust, minskning av värde eller skada av Gods) till styrkta skador som inte överstiger det lägre av det belopp som följer av ansvarsbegränsningar enligt NSAB eller följande belopp:
a) Vid följande Transporttjänst inom riket, till maximalt 150 kr per kg förlorat eller skadat/minskat Gods (verklig vikt) eller Godsets värde om detta är lägre:
Paket till företag
Styckegods till företag
Partigods till företag
Helpall till företag
Halvpall till företag
Paket till utlämningsställe
Paket med hemleverans
Stycke med hemleverans
Parti med hemleverans
Helpall med hemleverans
Halvpall med hemleverans
Bud
b) Vid följande utrikes Transporttjänster, dvs. försändelser till eller från Sverige, till maximalt 785 kr per Sändning eller varans värde, om detta är lägre:
Flygtransportimport/export
Ekonomi import/export
c) Vid följande utrikes Transporttjänster, dvs. försändelser till eller från Sverige, till maximalt 8,33 SDR per kg (verklig vikt) eller varans värde, om detta är lägre:
Vägtransport export
Vägtransport import
Vägtransport export Europa
12.4 Avseende Övrig Tjänst, till den del den avsett transport, tillämpas samma ansvarsbegränsningar som gäller för Transporttjänst enligt dessa Allmänna Villkor och i förekommande fall enligt Utförarens Allmänna Villkor (och sålunda kan inga andra påföljder göras gällande förutom nyss angivna).
12.5 Avseende Övrig Tjänst, tillämpas dessutom följande ansvarsbegränsningar (och sålunda kan inga andra påföljder göras gällande förutom nedan angivna)
a) Vid fel i utförandet av Övrig Tjänst ska felaktigheten avhjälpas så snart det praktiskt är möjligt.
b) Avhjälpandet ska utföras där Övrig Tjänst utförts, om inte Vi med hänsyn till båda Parters intresse finner det mer ändamålsenligt att eventuellt Gods som hanterats i samband med Övrig Tjänst transporteras till Oss eller till av Oss anvisad plats. Sådan transport ska ske utan kostnad för Uppdragsgivaren och på Vår risk.
c) Vi ansvarar inte för skada eller förlust till följd av material, verktyg, råd, anvisningar eller instruktioner som erhållits från Uppdragsgivaren.
12.6 Vid beräkning av Godsets värde enligt dessa Allmänna Villkor utgås från Godsets senaste bokförda värde, exklusive skatt, avgifter, tull och liknande. Varans värde ska kunna styrkas med handelsfaktura och även kravet i övrigt ska kunna styrkas (t.ex. genom dokumentation avseende Godsets verkliga vikt etc.). I inget fall tar Vi ansvar för Gods affektionsvärde, antikvärde och i inget fall tar Vi ansvar för pengar, värdepapper eller andra dyrbarheter.
12.7 Vi ansvarar för försening (s.k. total förlust) av Tjänst i enlighet med § 20 A NSAB, dock med den begränsningen att Vårt ansvar aldrig kan överstiga vad Uppdragsgivaren betalat för Tjänsten.
12.8 I fall av Vår felmärkning eller om Vi levererar till fel destination ska Vi vidta skäliga åtgärder för att transportera Godset till dess ursprungliga Leveransplats med samma eller likvärdigt transportslag som det som ursprungligen avtalats eller det som har använts av Oss. För den händelse Vi på grund av omständigheter som ligger inom Vår kontroll är förhindrad att transportera Godset till dess Leveransplats, ska Vi ersätta Uppdragsgivaren motsvarande Godsets värde i enlighet med punkt 12 men har därutöver inga ytterligare förpliktelser eller ansvar eller skyldighet att ersätta eller kompensera eventuella ytterligare kostnader hänförliga till Godset oavsett omständigheterna.
12.9 Vi ansvarar inte för tullavgifter och andra avgifter till offentliga organ.
12.10 Oavsett vad som anges i annan bestämmelse i dessa Allmänna Villkor eller Utförares Allmänna Villkor, i Avtalet eller annat avtal mellan Parterna, i annan reglering som dessa Allmänna Villkor hänvisar till eller i annan reglering som är tillämplig på Tjänst, ska Vi aldrig ansvara för indirekta skador eller indirekta kostnader och liknande och Vårt ansvar avseende Tjänst kan aldrig överstiga de beloppsbegränsningar som anges ovan i denna punkt 12.
12.11 Mot bakgrund av de ansvarsbegränsningar som Vi tillämpar rekommenderar Vi att Uppdragsgivaren tecknar en varuförsäkring för att dennas och eventuella andra parters intressen ska vara skyddade.
13 LAGRING I ANSLUTNING TILL TRANSPORT
Om inte annat framgår av Utförarens Allmänna Villkor utförs inte lagringsuppdrag, utan endast i tillämpliga fall lagring i anslutning till Transporttjänst. Vid lagring gäller Utförarens Allmänna Villkor. Vi undantar dock uttryckligen försäkringsplikten i § 25 A andra stycket NSAB.
14 FORCE MAJEURE
14.1 Vi och i förekommande fall Utförare ska vara befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse om och i den utsträckning fullgörelse av någon förpliktelse enligt dessa Allmänna Villkor eller annars i samband med utförande av Tjänst förhindras, försenas eller omöjliggörs till följd av en händelse som ligger utanför dennes rimliga kontroll, t.ex. krigshandling, uppror, revolution, terrorism, eldsvåda, översvämning, jordbävning, naturkatastrof, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i energiförsörjningen, strejk- eller lockout (oavsett om Vi, Utförare eller underleverantör skulle vara part till sådan strejk eller lockout), försening hos underleverantör, vägavstängning, trafikförbud eller trafikinskränkning som berör Tjänsten, fel i leveranser av fordon från underleverantör eller leverantör eller förseningar av sådana leveranser till följd av sådan omständighet som avses i denna punkt, eller därmed liknande omständighet.
14.2 Har händelse som angetts i stycket ovan inträffat och varat i minst 30 dagar har såväl Vi, Utförare som Uppdragsgivaren rätt att bringa Tjänsten att upphöra, efter en tid lika med uppsägningstiden om bestämd uppsägningstid gäller för uppdraget, eller, i annat fall, med omedelbar verkan.
15 BETALNING M M
15.1 Vi fakturerar varannan vecka om inte annat överenskommits i Avtalet. Om inte annat avtalats i Avtalet förfaller våra fakturor till betalning 15 dagar efter fakturadatum.
15.2 För faktura som ej betalats vid förfallodatum debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med referensräntan enligt Sveriges riksbank + 10 % per år.
15.3 Vi förbehåller Oss rätten att omedelbart häva Avtalet och/eller avbryta samtliga Tjänster samt avvisa samtliga förfrågningar om nya Tjänster för Uppdragsgivare som är i dröjsmål med betalning av faktura.
15.4 Samtliga belopp som hänvisas till i Avtalet och dessa Allmänna Villkor är exklusive mervärdesskatt.
16 ÖVRIGT
16.1 Vi avser att hålla Webb-siten tillgänglig alla dagar om året, men förbehåller Oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Webb-siten. Vi ansvara inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Webb-siten som kan uppstå pga. störningar i internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll/uppgradering av Webb-siten, hackningar eller övriga tekniska skäl av vad slag det vara må.
16.2 Vi kan inte garantera att information som anges på Webb-siten är exakt, fullständig eller korrekt. Vi kan heller inte hållas ansvariga för eventuella fel (inklusive uppenbara och typografiska fel), avbrott (oavsett om det är på grund av tillfälliga och/eller partiella stopp, reparationer, uppgraderingar eller underhåll av Webb-siten, eller annat), inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information.
16.3 Vi ansvarar inte heller för tekniska fel eller mjukvarufel eller liknande i samband med användande av Webb-siten.
17 ÖVRIGT
17.1 Uppdragsgivaren har inte rätt att utan Vårt skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, dessa Allmänna Villkor eller annars avseende avtal mellan Parterna.
17.2 Vi har rätt att, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Avtalet, dessa Allmänna Villkor eller annars avseende avtal mellan Parterna.
17.3 Ändringar av och tillägg till Avtalet, dessa Allmänna Villkor eller annars avseende avtal mellan Parterna är bindande för Oss endast om de är skriftligen godkända av behöriga firmatecknare.
17.4 Skulle någon bestämmelse i Avtalet, dessa Allmänna Villkor, eller i annat avtal mellan Parterna, eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet, dessa Allmänna Villkor (eller annat avtal) eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Avtalet, dessa Allmänna Villkor (eller annat avtal) eller bestämmelsen justeras, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalet och dessa Allmänna Villkors andemening.
18 FÖRHÅLLANDE TILL TVINGANDE LAG M M
18.1 I den mån någon bestämmelse som ingår i eller hänvisas till i Avtalet eller i dessa Allmänna Villkor (eller i annat avtal mellan Parternas) strider mot tvingande Gällande Regelverk ska sådan bestämmelse begränsas till dess maximala tillåtna omfattning. Sådan modifierad bestämmelse fortsätter gälla mellan Oss och Uppdragsgivaren.
18.2 Om en bestämmelse är ogiltig påverkar inte detta någon annan del av Avtalet, dessa Allmänna Villkor eller annars avseende annat avtal mellan Parterna.
19 TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
19.1 Avtalet, dessa Allmänna Villkor (eller annat avtal mellan Parterna) jämte alla krav, tvister eller förfaranden av vilket slag det vara må vilka uppstår ur eller i samband med dem ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag.
19.2 Tvist i anledning av Avtalet, dessa Allmänna Villkor eller Tjänst (eller avtal mellan Parterna) ska avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.